Hoe kunnen wij u helpen?

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Breinbaas Academy

Dominiek Huis in ‘t veld h.o.d.n. Breinbaas Academy (hierna: Breinbaas Academy) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63845490 en is gevestigd aan Arembergstraat 21 (5583CD) te Waalre.

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
 2. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Klant tot het leveren van Producten door Breinbaas Academy waar deze voorwaarden onverbrekelijk mee verbonden zijn.
 3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 5. Klant: Het Bedrijf of de Consument die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Breinbaas Academy. Indien wordt gesproken over afspraken tussen Breinbaas Academy en Klant wordt hieronder tevens verstaan afspraken gemaakt met ouders of wettelijk vertegenwoordigers van Klant voor zover Klant de leeftijd van 16 jaren nog niet heeft bereikt.
 6. Overeenkomst: De koopovereenkomst op afstand die strekt tot de verkoop van en toegang tot Producten c.q. Diensten die door Klant gekocht zijn van Breinbaas Academy.
 7. Digitale Producten c.q. Diensten: De Producten c.q. Diensten die door Breinbaas Academy worden aangeboden zijn luisteroefeningen, meditatie oefeningen en online cursussen.
 8. Breinbaas Academy: De aanbieder van Producten/Diensten aan Klant.
 9. Website: www.breinbaasacademy.nl.
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Breinbaas Academy, elke Overeenkomst tussen Breinbaas Academy en Klant en op elke dienst die door Breinbaas Academy wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Klant de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Breinbaas Academy aan Klant aangeven op welke wijze Klant de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Breinbaas Academy is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Klant.
 5. De algemene voorwaarden van Klant zijn uitgesloten.
 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
 10. In het geval Breinbaas Academy niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.
 1. Alle door Breinbaas Academy gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 2. Breinbaas Academy is slechts aan een Aanbod gebonden indien Klant het verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan. Niettemin heeft Breinbaas Academy het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Klant om een voor Breinbaas Academy gegronde reden te weigeren.
 3. Het Aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van het aangeboden digitale Product c.q. Dienst met bijbehorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Klant in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen Breinbaas Academy niet binden. Eventuele gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst (op afstand).
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Klant een Aanbod van Breinbaas Academy heeft aanvaard door het betreffende Product c.q. Dienst via de aangewezen betaaldienst te betalen waarop Klant op haar beurt toegang zal krijgen de luisteroefeningen en/of meditatie oefeningen.
 2.  Een Aanbod kan door Breinbaas Academy gedaan worden via de website.
 3. Indien Klant het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met Breinbaas Academy, zal Breinbaas Academy de Overeenkomst met Klant schriftelijk, althans per e-mail bevestigen.
 4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het Aanbod is Breinbaas Academy daaraan niet gebonden.
 5. Breinbaas Academy is niet gehouden aan een Aanbod indien Klant redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Klant geen rechten ontlenen.
 6. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor Klant zijnde een Bedrijf. Klant zijnde een Consument heeft het recht om binnen de wettelijke termijn van 14 dagen haar herroepingsrecht te doen gelden.
 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een onbepaalde tijd is aangegaan.
 2. Breinbaas Academy zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
 3. Klant kan de Overeenkomst binnen één week kosteloos annuleren. Indien de annulering binnen één week geschiedt heeft Klant recht op restitutie van reeds betaalde gelden.
 4. Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Breinbaas Academy aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Breinbaas Academy worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Breinbaas Academy zijn verstrekt, heeft Breinbaas Academy het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
 5. Breinbaas Academy kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de Overeenkomst zekerheid verlangen van Klant, dan wel volledige vooruitbetaling.
 6. Breinbaas Academy is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Breinbaas Academy is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Breinbaas Academy bekend was. Klant vrijwaart Breinbaas Academy voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Klant toerekenbaar zijn.
 1. Indien Klant een oefening en/of cursus heeft aangeschaft, krijgt Klant een halfjaar toegang tot de Dienst via de Website. Na een halfjaar vervalt de toegang tot de Dienst. Breinbaas Academy verleent aan Klant een niet-exclusief en beperkt gebruiksrecht met betrekking tot de oefening en/of cursus.
 2. Klant mag de oefening en/of cursus slechts voor eigen gebruik gebruiken. Daarmee is het gebruiksrecht niet overdraagbaar en is het Klant niet toegestaan om het gebruiksrecht te verkopen, te verhuren, in sublicentie te geven of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen.
 3. De oefeningen van Breinbaas Academy kunnen op geen enkele wijze worden aangemerkt als een vorm van therapie. Indien na de oefeningen van Breinbaas Academy enige lichamelijke klachten ontstaan, dient Klant te allen tijde een arts of medisch specialist te raadplegen.
 4. In geval van technische problemen dient Klant Breinbaas Academy hiervan schriftelijk per e-mail te informeren. Breinbaas Academy zal de nodige maatregelen treffen om de toegang tot de dienst te herstellen. Indien Klant een periode geen gebruik kan maken van de toegang tot de dienst zal de toegang tot de dienst, op verzoek van Klant, verlengd worden met de periode waarin gebruik van de dienst wegens technische problemen niet mogelijk was. Een dergelijk verzoek dient per e-mail te geschieden en zal pas worden toegewezen indien de technische problemen voor rekening en risico van Breinbaas Academy komen.
 1. Breinbaas Academy kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Breinbaas Academy de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Klant beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.
 2. De door Breinbaas Academy verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als medisch advies.
 3. Klant is op eerste verzoek van Breinbaas Academy verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien Breinbaas Academy wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Klant niet of niet tijdig een beoordeling op een door Breinbaas Academy gedaan voorstel, is Klant te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.
 4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die adviezen van Breinbaas Academy kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Klant.
 5. Klant zal Breinbaas Academy voorafgaand aan de aanvang van de Overeenkomst alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Klant aandacht wenst.
 1. Alle prijzen zijn in beginsel inclusiefomzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
 2. Breinbaas Academy biedt haar Producten c.q. Diensten aan conform een vast tarief. Betaling dient vooraf te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd via de aangegeven betaalmethode op de Website.
 3. Klant dient betaling ineens te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Breinbaas Academy.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Klant zijn de vorderingen van Breinbaas Academy op de Klant onmiddellijk opeisbaar.
 5. Breinbaas Academy heeft het recht de door de Klant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Breinbaas Academy kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Klant een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Breinbaas Academy kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 6. Wanneer Klant niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Klant zijnde een Bedrijf in verzuim. Klant zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan zijn verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
 7. Vanaf de datum dat Klant in verzuim is, zal Breinbaas Academy zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 8. Indien Breinbaas Academy meer of hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Klant.
 1. Breinbaas Academy gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Klant en bezoekers van de website(s). Indien daarom gevraagd zal Breinbaas Academy de betrokkene hierover informeren.
 2. Indien Breinbaas Academy op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.
 1. Breinbaas Academy is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Klant de (betaal)verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 2. Bovendien is Breinbaas Academy bevoegd de tussen haar en Klant bestaande Overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de Klant, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met Breinbaas Academy gesloten Overeenkomst voortvloeien.
 3. Voorts is Breinbaas Academy bevoegd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Breinbaas Academy op Klant onmiddellijk opeisbaar. Wanneer Breinbaas Academy de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
 5. .Breinbaas Academy behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

 1. Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door Breinbaas Academy leidt tot aansprakelijkheid van Breinbaas Academy jegens Klant of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de Overeenkomst door Breinbaas Academy in rekening gebrachte kosten tenzij de schade is ontstaan wegens opzet of grove schuld.
 2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming vanBreinbaas Academy, is Breinbaas Academy uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Klant Breinbaas Academy binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Breinbaas Academy deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Breinbaas Academy in staat is om adequaat te reageren
 3.  Breinbaas Academy sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Breinbaas Academy is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade. De aansprakelijkheid wordt voorts verder beperkt tot het bedrag dat door haar aansprakelijkheidsverzekering maximaal per jaar wordt uitgekeerd per aanspraak.
 4. Klant vrijwaart Breinbaas Academy voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Klant aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Breinbaas Academy geleverde Producten c.q. Diensten, tenzij Klant kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Breinbaas Academy.
 5. Enige door Breinbaas Academy opgeleverde adviezen, op basis van door Klant onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Breinbaas Academy.
 6. De inhoud van het opgeleverde advies van Breinbaas Academy is niet bindend en slechts adviserend van aard. Klant beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Breinbaas Academy opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Klant. Klant is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Breinbaas Academy. Breinbaas Academy is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
 7. Klant maakt uit vrije wil gebruik van de oefeningen en/of online cursussen van Breinbaas Academy. Alle oefeningen geschieden op eigen risico van Klant. Breinbaas Academy is niet aansprakelijk voor schade en/of lichamelijk letsel ontstaan na afloop van een oefening.
 8. Breinbaas Academy is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte websites.
 9. Breinbaas Academy is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
 10. Breinbaas Academy staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Breinbaas Academy verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 11. Alle aanspraken van Klant wegens tekortschieten aan de zijde van Breinbaas Academy vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Breinbaas Academy binnen een jaar nadat Klant bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Alle aanspraken van Klant vervallen in ieder geval een jaar na het eindigen van de Overeenkomst.
 1. Breinbaas Academy is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van Breinbaas Academy, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Klant aan Breinbaas Academy zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van Breinbaas Academy en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Breinbaas Academy buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In geval van gedeeltelijke ontbinding, zal Breinbaas Academy het deel terugbetalen dat door overmacht niet heeft plaatsgevonden. Klant heeft geen recht op restitutie indien een gedeelte van de overeenkomst wel is nagekomen. In geval van gehele ontbinding, heeft Klant recht op restitutie van de reeds betaalde gelden.Breinbaas Academy is niet verplicht om Klant te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op Klant op het moment waarop de zaken in de macht van Klant zijn verstrekt. Hiervan is sprake indien de Producten zijn geleverd op het digitale afleveradres (opgegeven e-mailadres) van Klant.

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van Breinbaas Academy berusten uitsluitend bij Breinbaas Academy en worden niet overgedragen aan Klant.
 2. Het is Klant verboden om alle stukken waarop de intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van Breinbaas Academy rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Breinbaas Academy.
 3. Het is Klant verboden om de Producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Breinbaas Academy rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
 4. Elke inbreuk van Klant op de IE-rechten (en auteursrechten) van Breinbaas Academy, wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van € 10.000,- euro (zegge: tienduizend euro) en een boete van € 100,- euro (zegge: honderd euro) voor elke dag dat de inbreuk voortduurt.
 1. Breinbaas Academy en Klant verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van de Overeenkomst. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Klant aan Breinbaas Academy bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Breinbaas Academy is verkregen.
 2. Indien Breinbaas Academy op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Breinbaas Academy zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Breinbaas Academy niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Klant geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
 3. De geheimhoudingsverplichting leggen Breinbaas Academy en Klant ook de door hen in te schakelen derden op.
 1. Indien Klant niet tevreden is over Producten c.q. Diensten van  Breinbaas Academy of anderszins klachten heeft over de uitvoering van de Overeenkomst, is Klant verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@breinbaasacademy.nl met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Klant voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Breinbaas Academy de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Breinbaas Academy zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.
 1. Op de rechtsverhouding tussen Breinbaas Academy en Klant is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend. Breinbaas Academy heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Breinbaas Academy en Klant, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Oost-Brabant, locatie Eindhoven tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Waalre, 23 februari 2022.

EINDEXAMEN MODULE

Eindexamen stress?

Nieuw: Eindexamen Module
Deze module helpt jou afstuderen als een (Brein)baas!